Tel: 06 406 556 82 - Vraag direct en vrijblijvend een proefles aan! Proefles aanvragen!

Algemene Voorwaarden

Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Rijschool Rijluxe op alle diensten en aanbiedingen

de rijschool, behoudens indien

en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.

1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool rijluxe van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de

overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Verplichtingen Rijschool Rijluxe

 

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet

Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;

2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;

2.4 de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder

overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de

datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de

kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;

2.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;

2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;

2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van

motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist

3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het

afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval

dient de volledige lestijd betaald te worden.

3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval

worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.

3.5. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

3.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de

cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen

3.7.Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar

medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de

rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de

benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen

als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht

hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet

aansprakelijk.

Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de

praktijk- en theorieles contant  te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en /of

theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen.

De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken

tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.

4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur

niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist,

is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden

verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De

buitengerechtelijke kosten bedragen minmaal 15% van het verschuldigde bedrag.

4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere

overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als

ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van

schade, gederfde winst en interest.

4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn

vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele

overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en

gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.

5.2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid

voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.

5.3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie

examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 6. praktijkexamen

6.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij

verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit

voortvloeiende kosten.

6.2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de

afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het

opnieuw vast te stellen examen.

6.3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst

7.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om

de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen

en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er

sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald

bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede

administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het

gestelde in artikel 3.3.

Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden

4

7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen

beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder

gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer

vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde

examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.

7.3. De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool

onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de

rijschool nog niet heeft gepresteerd.

7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.

7.5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde

examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog

niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op

restitutie.

Artikel 8. Vrijwaring

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles,

alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;

- de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid

kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;

- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.

- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor

daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die

voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10. Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de

betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te

lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de

directie van de rijschool.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen

bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Ondergetekende verklaart hierbij deze lesovereenkomst met de algemene voorwaarden gelezen te hebben en

hiermee akkoord te gaan.

Naam: __________________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

Woonplaats: __________________________________________________________________

Datum: __________________________________________________________________

Handtekening __________________________________________________________________

Bent u jonger dan 18 jaar dan moet deze overeenkomst worden ondertekend door een (pleeg) ouder, voogd of

tekenbevoegde verzorger. Voorts dient een kopie van het identiteitsbewijs van de (pleeg) ouder, voogd of

tekenbevoegde verzorger te worden verstrekt aan de rijschool.

Handtekening (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger: __________________________________

Volg ons op social media!

Rijschool Rijluxe

  1. Home
  2. Sitemap
  3. Contact